LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA
 
 
LT EN
Versija neigaliems
Naujienlaiškis
Draugaukime
Renginių kalendorius
<<    Gegužė 2024    >>
 
 
Švietimo grupė
 

Per steigiamąjį Draugijos suvažiavimą (1989) buvo nutarta, jog viena iš pagrindinių Draugijos veiklos krypčių turi būti etninės kultūros ugdymo plėtra mokyklose. Po suvažiavimo buvo įkurta Švietimo komisija (vad. Rimantas Braziulis), kuri teikė savo išvadas ir pasiūlymus Draugijos valdybai.

Per Draugijos veiklos pirmojo dešimtmečio laikotarpį šioje srityje ryškiausi darbai nuveikti 1997 m.: sausio 23 d. surengtas bendras Draugijos valdybos ir Švietimo ministerijos Etninės kultūros ekspertų komisijos posėdis, o gegužės 29 d. Ignalinoje kartu su rajono švietimo skyriumi ir etninės veiklos centru surengta konferencija „Etninis švietimas rajono mokyklose“.

Per Draugijos IV suvažiavimą (1999) buvo nuspręsta, jog norint suaktyvinti veiklą etnokultūrinio ugdymo plėtros srityje, būtina iš naujo įkurti Švietimo skyrių (vadovu patvirtintas Valdas Rutkūnas). Ryškiausias tuometinio skyriaus veiklos rezultatas – 2000 m. gegužės 11-12 d. Vilniuje Pedagogų profesinės raidos centre surengta respublikinė konferencija „Gyvosios etninės kultūros ugdymas mokyklos bendruomenėje“.

Per Draugijos neeilinį VI suvažiavimą (2005) reorganizuojant veiklos skyrius į veiklos grupes, į Švietimo grupę užsirašė gana daug Draugijos narių, tačiau nepavyko išrinkti atsakingo už veiklos koordinavimą vadovo. Nepaisant to, suvažiavimo dalyviai priėmė rezoliuciją, kuria kreipėsi į Švietimo ir mokslo ministeriją bei jos valdymo sričiai priskirtas institucijas dėl būtinybės sukurti sąlygas privalomo etninės kultūros kurso bendrojo lavinimo mokyklose įvedimui, patobulinti pilietinio ugdymo programas didesnį dėmesį skiriant patriotizmo ugdymui.

2005 m. gegužės 20 d. Draugija kartu su Lietuvos mokslų akademija surengė II Lietuvių tautinės kultūros forumą, jį paskirdama etnokultūrinio švietimo problemoms (tema – „Etnokultūrinis ugdymas: problemos ir perspektyvos“). Per forumą buvo priimta 10 rezoliucijų: „Dėl privalomo etninės kultūros ugdymo“, „Dėl papildomų ir naujų etnokultūrinio ugdymo programų sukūrimo“, „Dėl neformalaus etninės kultūros ugdymo ir Švietimo įstatymo 72 straipsnio 9 dalies papildymo“, „Dėl etninės kultūros pedagogų rengimo“, „Dėl Švietimo įstatymo 48 straipsnio papildymo“ (apie teisę dirbti etninės kultūros mokytoju), „Dėl pedagogų kvalifikacijos etnokultūrinio ugdymo srityje tobulinimo“, „Dėl sustiprinto etninės kultūros ugdymo švietimo įstaigų statuso“, „Dėl vidurinio, profesinio ir aukštojo mokslo studijų, apimančių etnokultūrinį ugdymą, programų suderinimo“, „Dėl švietimo programų ir metodinių priemonių, apimančių etnokultūrinį ugdymą, ekspertavimo“, „Dėl Etninės kultūros globos tarybos“. Forumo rezoliucijos buvo adresuotos LR Seimui bei Švietimo ir mokslo ministerijai.

2006 m. gegužės 4 d. Draugija pateikė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui kritines pastabas dėl Ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos projekto, kurios vėliau komitete per projekto aptarimą buvo apsvarstytos dalyvaujant Draugijos pirmininkei Daliai Urbanavičienei.

2006 m. gruodžio mėn., dalyvaujant Tradicinių šokių klubo šokėjams, Draugija kartu su Vilnijos draugija surengė praktinį-metodinį seminarą Paberžės mokykloje, skirtą etnokultūriniam ugdymui.

2007 m. sausio12 d. Draugijos taryba Švietimo grupės vadove patvirtino dr. Gailą Kirdienę.

2009 m. sausio15 d. įvyko Lietuvių etninės kultūros draugijos atstovų (Dalios Urbanavičienės ir Valdo Rutkūno) ir Seimo nario Gintaro Songailos susitikimas su ministru Gintaru Steponavičium ir vyr. patarėju Alvydu Puodžiuku. Susitikimo metu buvo aptartos etnokultūrinio ugdymo problemos, susitarta dėl Lietuvių etninės kultūros ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje strategijos projekto tobulinimo. 2009 m. kovo 4 d. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu buvo sudaryta Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategijos derinimo grupė, kurioje dalyvavo Draugijos nariai V. Rutkūnas ir D. Urbanavičienė. Ši strategija, pervadinta Etninės kultūros plėtros švietimo įstaigose strategija, Švietimo ir mokslo ministro buvo patvirtinta 2009 m. lapkričio 19 d.

2010 m. Draugija, bendradarbiaudama su Etninės kultūros globos taryba, pagal Ugdymo plėtotės centro užsakymą įgyvendino projektą „Etnokultūrinio ugdymo gerosios patirties sklaida“ (vad. Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė).  Įgyvendinant projektą buvo: 1) suburti etnokultūrinio ugdymo srityje dirbantys pedagogai ir mokslininkai; 2) ištirti pakoreguotų vidurinio ugdymo bendrųjų programų projektai integruoto etnokultūrinio ugdymo požiūriu; 3) 2010 m. lapkričio 26 d. Kaune buvo surengtas (kartu su Etninės kultūros globos taryba, Ugdymo plėtotės centru, Švietimo ir mokslo ministerijos atstovais) apskritas stalas, skirtas etnokultūrinio ugdymo integracijos į bendrąsias programas ir etnokultūrinio ugdymo gerosios patirties aptarimui; 4) projekto išvados pateiktos Švietimo ir mokslo ministerijai bei kitoms suinteresuotoms institucijoms.

2011-2012 m. Draugija kartu su Ugdymo plėtotės centru parengė:

Šios rekomendacijos ir programos Draugijos pirmininkės D. Urbanavičienės 2011-2013 m. buvo pristatytos įvairiose konferencijose ir seminaruose.

2013 m. Draugijos taryba į LR Seimo sudarytą Lietuvos švietimo tarybą delegavo Draugijos Švietimo grupės vadovę Gailą Kirdienę

Švietimo grupė siekia bendrai veiklai vienyti etnokultūriniu ugdymu užsiimančius pedagogus, mokslininkus bei šios srities specialistus rengiančius aukštosiose mokyklose dėstytojus, pritariančius etnokultūrinio ugdymo plėtros Lietuvos švietimo įstaigose idėjai.

 

Lietuvių etninės kultūros draugija,  įmonės kodas 191932780, reg.adresas Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius; el.paštas: info@etnokultura.lt