LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA
 
 
LT EN
Versija neigaliems
Naujienlaiškis
Draugaukime
Renginių kalendorius
<<    Balandis 2024    >>
 
 
Informacijos sklaidos grupė
 

Informacijos sklaidos grupė įkurta 2010 m. per Draugijos VII suvažiavimą. Ši grupė siekia apjungti visų esamų etninės kultūros populiarinimui skirtų tinklapių kūrėjus, kviečiant juos bendradarbiauti ir bendrai koordinuoti savo veiklą.

Grupės narių iniciatyva 2010 m. buvo sukurtas tinklapis alkas.lt (vyr. redaktorius Jonas Vaiškūnas). Tai nuolat palaikomi ir uoliai atnaujinami internetiniai „vartai“, ne tik vedantys į Lietuvos ir kaimyninių baltiškų kraštų (Latvijos, Gudijos) etnokultūros lobyno gelmes, bet ir į visą Pasaulį per baltiškosios kultūros ir pasaulėžiūros prizmę. Alkas.lt apžvelgia įvykius Lietuvoje ir pasaulyje, pateikia svarbiausias naujienas, nuomones bei vertinimus, kaip jie yra regimi ir jaučiami iš baltiškų žemių ir baltų kultūros regračio.

 Portalo www.alkas.lt tikslai:

  • Supažindinti visuomenę su svarbiausiais etninės kultūros, liaudies meno, tradicinio gyvenimo būdo ypatumais ir įvykiais, analizuoti ir perteikti tradicinės etninės bei šiuolaikinės kultūros krypčių, meno ir mokslo procesus, skatinti etnokultūrinį visuomenės ugdymą ir profesinį etnokultūrininkų bendravimą;
  • Ugdyti gimtosios lietuvių kalbos kultūrą, skatinti domėjimąsi lietuvių ir kitomis baltų (latvių, prūsų) kalbomis;
  • Skatinti dorovinių ir dvasinių vertybių sklaidą, visuomenės pilietinį ir tautinį susipratimą;
  • Propaguoti lietuvių ir kitų baltų tautų, etninės ir regioninės kultūros paveldą;
  • Skatinti tautinių ir pilietinių iniciatyvų bei idėjų sklaidą;
  • Skatinti vaikų ir jaunimo etnokultūrinį ugdymą, sukurti informacinę erdvę jaunų žmonių diskusijoms jiems rūpimais tautinės kultūros, istorijos, šiuolaikinio ir tradicinio gyvenimo būdo klausimais;
  • Ugdyti kultūringą ir atsakingą elektroninės erdvės naudojimą informacijos ir nuomonių mainams;
  • Skatinti regioninės bei etninės kultūros, Lietuvoje ir už jos ribų gyvenančių tautiečių kultūrinio savitumo sklaidą, užmegzti kultūrinį virtualų ir realų dialogą tarp baltų tautų (lietuvių, latvių, gudų);
  • Formuoti pilietinę visuomenę, kelti jos sąmoningumo lygį, skatinti etnokultūrinę savišvietą, gaivinti baltišką istorinę savimonę.

2012 m. portale www.alkas.lt startavo skyrius „Lietuvos kūrėjai“, kurio tikslas - stiprinti lietuvių tautinio tapatumo ir lietuvybės vertės jausmą. Siekiant šio tikslo numatyta per 2012-2013 m. paskelbti 70 straipsnių bei interviu apie asmenybes, palikusias ryškų pėdsaką Lietuvos politiniame, kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, bei šiuolaikinius kūrėjus bei politikos ar visuomenės veikėjus savo kūryba ir (ar) visuomenine veikla ženkliai prisidedančius prie lietuvybės stiprinimo, tautinės savimonės ugdymo, sklaidos. 

Draugijos tinklapis alkas.lt skiriamas plačiajai Lietuvos visuomenei ir ypač jaunimui. Juo siekiama užpildyti internetinės žiniasklaidos erdvėje susidariusią tuščią nišą ir sukurti atsvarą kitiems žinių portalams, veikiamiems globalizacijos ir į pasaulį žvelgiantiems europiečio, pasaulio piliečio, vartotojo, emigranto ar imigranto akimis, bet ne per lietuvių tautos etnokultūrinio paveldo prizmę, propaguojančios savitą lietuvišką dvasinę ir materialinę kultūrą bei tradicinį gyvenimo būdą. Sumanymą įgyvendina jaunų bei patyrusių įvairių kūrybinių sričių atstovų visuomeninė talka (redkolegija) iš 25-ių savanorių. Jungtis į šį būrį kviečiami visi, pritariantys „Alko“ sumanytojų idėjoms.

 

Lietuvių etninės kultūros draugija,  įmonės kodas 191932780, reg.adresas Pamėnkalnio g. 34, LT-01114 Vilnius; el.paštas: info@etnokultura.lt